RODO

RODO - wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

OBIEKT MONITOROWANY/TEREN MONITOROWANY

Monitoring prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 44 im. UNICEF w Bytomiu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia i obejmuje, hol główny, korytarz główny parter, korytarz prawy i korytarz lewy oraz wejście główne do szkoły, boisko szkolne - strona lewa i prawa, parking. Nagrania są przechowywane przez siedem dni. Więcej informacji można uzyskać: pod nr telefonu 32 2869737, w sekretariacie szkoły oraz na stronie www.sp44.bytom.pl)

 

Klauzula informacyjna  - monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),  informujemy, że:

          Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mieniana podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
 2. Odbiorcami danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu będą wyłącznie organy publiczne w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, sąd)
 3. Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie  do siedmiu dni. Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań;
 4. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: wejście główne do szkoły , boisko szkolne- strona lewa i prawa, parking, hol główny, korytarz główny parter, korytarz prawy i korytarz lewy.
 5. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC / OPIEKUN PRAWNY / UCZNIOWIE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota–Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35
e-mai:  iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu realizacji zadań w szczególności prowadzenia dzienników zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi uczniów,  arkuszy ocen, świadectw, dyplomów, zaświadczeń, legitymacji  szkolnych oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  organizacji wycieczek szkolnych, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków, prowadzenia świetlicy, stołówki oraz biblioteki na podstawie przepisów, w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a, 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji zadań Administratora;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny oraz prowadzenie strony internetowej (Studio usług informatycznych HELPCOMP, Jana Smolenia 18/24, 41-902 Bytom), dziennik elektroniczny (UONET+, VULCAN Sp. z o.o. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice) oraz pielęgniarka szkolna (NZOZ SZKOL-MEDICAL Sp. j., ul. Piłsudskiego 84, 41-902 Bytom),  podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe w zależności od rodzaju dokumentacji będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego w placówce i w celach archiwalnych, od 5 do 50 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. W przypadku zgody, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z udzieloną zgodą lub do czasu jej wycofania;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie ucznia z ewidencji uczniów szkoły.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl


Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
5. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KONTRAHENTÓW, PARTNERÓW, DOSTAWCÓW, WYKONAWCÓW

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w związku z realizacją zwartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane,
  w tym dane do kontaktu;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w umowie, a po zakończeniu umowy - do czasu ustania obowiązków spoczywających na Administratorze, a wynikających
  z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rachunkowo-podatkowych, (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz  wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa jest warunkiem umownym lub wynikającym z przepisu prawa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości wykonywania umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 6

2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – Marzena Kryszkowska, Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy, także w celu związanym z realizacją zamówienia);

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych.

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub umową o dofinansowanie, lecz nie krócej niż przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (zgodnie z art.78 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO.

8)  Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

*  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO **;

**   prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
 zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby  fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, których mowa w art.20 RODO,
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym  z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku  z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
11)Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
12)W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA CYWILNOPRAWNA

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6,
tel.: 32 2869737, adres e-mail
sp44bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  b)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wywiązania się z przepisów związanych z realizacją obowiązków rachunkowych, podatkowo-składkowych;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w tym obsługujące system informatyczny w placówce, banki;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zawarcia umowy cywilnoprawnej oraz realizacji ewentualnych roszczeń  związanych z umową oraz w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt przez 10 lat.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych poprzez złożenie stosownego wniosku, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, wykonywania czynności objętych umową, wypłatą wynagrodzenia. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność  zawarcia lub wykonania umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
  b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
  c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, MEN – SIO, Kuratorium Oświaty, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa
  w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie
    danych osobowych nią objętych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
  a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej umowy o pracę,
  b) w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c
  i art. 9 ust. 2 lit. b RODO na podstawie przepisów prawa w tym prawa pracy, przepisów
  o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości w celu w szczególności: rejestracji czasu pracy i absencji, rozliczenia i wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, zapewnienia wymaganych przepisami prawa uprawnień i kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
  i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi,
  c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym do kontaktu.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa w szczególności: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Policja, wskazane organizacje związków zawodowych, banki, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zatrudnienia w placówce i przechowywane przez okres 50 lat od ustania stosunku pracy albo w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 r. 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono pracę i złożono raport informacyjny, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brak możliwości realizacji stosunku pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - NAUCZYCIELE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  b) na podstawie przepisów prawa 6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
  c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
  d) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - POZOSTALI PRACOWNICY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
  c) na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny w placówce;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych dla celów przyszłej rekrutacji Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji rekrutacji wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA - PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) w związku z podjęciem działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
  b) na podstawie przepisów prawa 6 ust.1 lit. b RODO w celu weryfikacji niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  c) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO inne dane, w tym dane do kontaktu,
  d)na podstawie zgody art. 9 ust 2 lit. a RODO wówczas, jeśli dokumentacja zawiera dane szczególnych kategorii;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych; podmioty obsługujące system informatyczny
  w placówce;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego wynikające z przepisu prawa niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – DZIENNIK ELEKTRONICZNY   

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora w przypadku obsługi dziennika elektronicznego – VULCAN sp. z o.o. podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego
  w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej ucznia/uczennicy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZEŃ – ZDALNE NAUCZANIE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

W przypadku wykorzystania przez Administratora Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez system informatyczny jest Minister Edukacji Narodowej.

W przypadku wykorzystania przez Administratora Microsoft Office 365 oraz Microsoft Teams Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach danej usługi jest Microsoft.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35,
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie: 
  a) przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493, z późn. zm.) w celu realizacji podstawy programowej kształcenia formie zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu: Dziennik Elektroniczny Vulcan, Microsoft Office 365 (w zakresie usługi
  e-mail, cloud computing), Microsoft Teams.
  b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych; wizerunek (nagrania) w związku z prowadzeniem edukacji w formie zdalnego nauczania, numer telefonu, adres e-mail do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym, nazwa użytkownika w aplikacjach wykorzystywanych w celu realizacji zadania.
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku szkolnego;
 8. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzaniedanych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY –ŚWIETLICA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota–Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35
e-mai:  iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a)na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora zapewnienie zajęć świetlicowych zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
  b)na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych udostępnionych za zgodą;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas uczęszczania ucznia na zajęcia w świetlicy szkolnej i w celach archiwalnych, 5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono prowadzenie dziennika lekcyjnego - zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679);
 4. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne  Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia w świetlicy szkolnej.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Marzena Kryszkowska
Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z realizowaniem zadania w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu weryfikacji danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie ze statutem szkoły/regulaminem świetlicy;
 2. Kategoria przetwarzanych danych osobowych – imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych – rodzice/opiekunowie prawni ucznia;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, na który zostało udzielone upoważnienie nie dłużej niż do czasu uczęszczania dziecka do świetlicy;
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 7. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY – STOŁÓWKA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota–Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35
e-mai:  iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu umożliwienia korzystania z posiłków w stołówce szkolnej i rozliczenia odpłatności za posiłki zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z posiłków oraz ich rozliczenia i w celach archiwalnych, 5 lat począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono  korzystanie ze stołówki szkolnej - zgodnie z instrukcją kancelaryjną - Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Jeśli podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z brakiem możliwości korzystania z stołówki szkolnej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. monitorowania stanu zdrowia ucznia w związku  z zapobieganiem  rozprzestrzenia się COVID-19

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r., informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota – Roweckiego 6
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany.
 3. Dane  przetwarzane będą zgodnie z procedurą przyjęta w placówce przez okres 14 dni
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY - PPK

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel.: 32 2869737                                        
adres e-mail sp44bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL, data urodzenia
  w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego są przetwarzane przez Administratora w związku z wypełnieniem obowiązków nałożonych na Administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku obowiązkiem zwarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 2. Odbiorcą danych jest PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany i reprezentowany przez TFI PZU SA;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania PPK oraz 10 lub 50 lat po ustaniu zatrudnienia (art. 125a ustawy o emeryturach i rentach
  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). Okres 10-letni dotyczy osób, które zaczęły pracę w placówce po 1 stycznia 2019 r. natomiast przez 50 lat powinny być przechowywane dokumenty osób zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r.;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa i wynikających z realizacji umowy niezbędne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadania PPK.

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA – FACEBOOK

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel.: 32 2869737                                        
adres e-mail sp44bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na fanpagu placówki prowadzonym na portalu społecznościowym Facebook Inc.,  
  b) na podstawie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook Inc. i za jego pośrednictwem promowania działalności placówki (subskrypcja ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”) oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, czaty, wiadomości) w zakresie danych identyfikacyjnych konto oraz opublikowanych na profilu;
 2. Odbiorcą danych osobowych jest właściciel portalu Facebook, tj. Meta Platforms Ireland Limited  na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ponadto odbiorcami stają się inni użytkownicy aplikacji, którzy korzystają oraz przeglądają treści fanpagu placówki.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
  a) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  b) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  c) niezależnie od wskazanych okresów przetwarzania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
 5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z zastrzeżeniem charakteru przepływu danych
  w ramach działalności serwisu Facebook. Serwis Facebook może profilować Państwa dane osobowe więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
  w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej informacji pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy ;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu Facebook jest niezbędne w przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel.: 32 2869737                                        
adres e-mail sp44bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody na publikację danych osobowych na stronie internetowej (nazwa placówki),
  b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z realizacją zadań w interesie publicznym w celu prowadzenia strony internetowej (nazwa placówki) i za jej pośrednictwem promowania działalności placówki oraz komunikacji za pomocą dostępnych funkcjonalności strony;
 2. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługujące system informatyczny. Odbiorcami danych osobowych stają się inni użytkownicy, którzy przeglądają publikowane treści;
 3. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody oraz do ustania interesu publicznego;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679);
 5. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ UCZNIOWIE – DRUKI INFORMACYJNE

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF
z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6, tel.: 32 2869737                                        
adres e-mail sp44bytom@op.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marzena Kryszkowska
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, 
e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  a) na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b o których mowa
  w art. 9 ust. 1 RODO w celu wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora takich jak realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie przepisów
  w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia
  7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  b) na podstawie zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu przetwarzania innych danych;
  w tym do kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym: numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 2. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizowania obowiązku szkolnego
  w placówce i w celach archiwalnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (UE 2016/679);
 5. Przysługuje prawo możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych nią objętych. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia;
 6. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. W przypadku zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykreślenie ucznia z ewidencji uczniów szkoły.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ŻĄDANIEM OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ZGODNIE Z ART. 15-21 RODO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF

Zasady ogólne

 1. Niniejszy dokument określa procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą, wskazanych w art. 15-21 RODO na podstawie:
  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO,
  b) ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  c) Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 44 im. UNICEF

Prawa przysługujące na mocy przepisów RODO

 1. Prawo dostępu do danych osobowych( art.15):
  a)wnioskodawca może uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-2,
  b)w zakresie wynikającym z art. 15 ust 3 – 4 wnioskodawca może otrzymać kopię danych osobowych. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

 

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych( art.16):
  a)wnioskodawca może wystąpić o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania.
 2. Prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”( art.17):
  a)wnioskodawca może żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18):
  1. wnioskodawca może skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 tj.:
   • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
   • sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
   • są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • w związku z wniesieniem sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1.
 1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20):
  a)wnioskodawca może żądać by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu Administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany.

 

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21):
  a)skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Ogólne zasady realizacji praw - z art. 15-21  RODO

 1. Sposoby przyjęcia wniosków:
  a) tradycyjny– poprzez złożenie pisma/wniosku podpisanego własnoręcznie w sposób czytelny,
  b) elektronicznie– wniosek elektronicznie z użyciem podpisu kwalifikowanego  
  lub potwierdzony profilem zaufanym, jeśli wniosek wpłynie zwykłym mailem należy zażądać ponownego złożenia wniosku w dopuszczalnym trybie.
  c) ustnie (nie dotyczy kontaktu telefonicznego) – wnioskodawca może złożyć żądanie pracownikowi. Pracownik po weryfikacji tożsamości spisze treść żądania w formie notatki służbowej, którą wnioskodawca również podpisze. W przypadku sprostowania przetwarzanych danych osobowych w związku z oczywistą omyłką pisarską nie wymaga się sporządzenia notatki służbowej.
 2. Sposób i terminy realizacji wniosków z art. 15-21:
  a) Administrator rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa
  i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
  b) Administrator bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o:
 • realizacji wniosku zgodnie z żądaniem,
 • konieczności wydłużenia terminu realizacji jej wniosku o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań (art.12),
 • odmowie realizacji wniosku i powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sposób postępowania z wnioskiem

 1. Przyjęcie wniosku przez pracownika placówki i niezwłoczna rejestracja nie dłużej niż w ciągu 2 dni roboczych.
 2. Dekretacja wniosku.
 3. Ustalenie zasadności żądania, przedstawienie propozycji działania oraz w razie potrzeby konsultacje z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej wniosek z zakresu art. 15-21, żądanie dodatkowych informacji ułatwiających identyfikację wnioskodawcy.
 5. W przypadku uzasadnionego żądania:
  a) prawo dostępu do danych osobowych - pisemnie udzielnie informacji, udostępnienie kopii danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych - sprostowanie danych osobowych w zbiorze przetwarzanym w systemie informatycznym lub przetwarzanym tradycyjnie, poinformowanie innych Administratorów w tym podmiotów przetwarzających i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
  c) prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”- usunięcie danych i powiadomienie innych Administratorów, w tym podmiotów przetwarzających i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania - ograniczenie przetwarzania danych osobowych tylko do przechowywania danych i powiadomienie innych Administratorów w tym podmiotów przetwarzających i odbiorców o realizacji żądania (art. 19):,
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych - przeniesienie danych osobowych zgodnie z żądaniem,
  f) prawo do sprzeciwu - zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zgodnie z żądaniem.
Script logo