JARMARK CHEMICZNY

 

12 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się „Jarmark chemiczny”. Impreza ta kończyła projekt chemiczny prowadzony w roku szkolnym 2017/2018, w którym udział brali uczniowie klas siódmych.

Na Jarmarku chemicznym atrakcji było co nie miara! Jedną z nich był Labirynt UV, w którym za pomocą promieni ultrafioletowych należało po śladach dojść do wyznaczonego celu. Uczniowie pochwalili się również wiedzą na temat tego, jakie substancje chemiczne potrafią świecić w ciemności i gdzie są wykorzystywane. Dużym zainteresowaniem cieszyły się małe pokazy, na których siódmoklasiści sporządzali zapałki bez użycia ognia, spalali metale, wyganiali Dżina z kolby stożkowej i zapalali jedną substancję za pomocą drugiej substancji. Wszystkie te ciekawostki chemiczne działy się oczywiście pod czujnym okiem nauczyciela, by nikomu nie stała się krzywda. Bezpieczeństwo jest bowiem bardzo ważne!!

Kluczową częścią imprezy były doświadczenia chemiczne, które zaproszeni goście mogli wykonać samodzielnie. Tutaj wskazówek udzielali nasi młodzi chemicy, podpowiadając sposób wykonania eksperymentu.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i dobrą zabawę!!

Projekt był współfinansowany przez Fundację PZU.

 

 FOTOGALERIA 

Informacja o projekcie

Nazwa projektu

JARMARK CHEMICZNY

Opis projektu

Projekt "Jarmark chemiczny" będzie realizowany w ramach kółka chemicznego odbywającego się po lekcjach i będzie polegał na wykonywaniu przez uczniów doświadczeń i eksperymentów laboratoryjnych, które będą mieć na celu samodzielne odkrywanie praw chemicznych otaczającego nas środowiska. Zakończeniem projektu będzie tytułowy Jarmark chemiczny - impreza, na której zaproszeni goście będą mieć możliwość zobaczenia pokazów chemicznych i samodzielnego wykonania eksperymentu chemicznego.

 

Miejscowość realizacji projektu

Bytom

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu

2017-09-01

 

Data zakończenia realizacji projektu

2018-06-08

 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wprowadzana od września 2017 reforma edukacyjna wprowadza do szkół potrzebę kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych takich jak chemia. Przedmiot ten jest nauką typową empiryczną, która umiejętnie przedstawiona uczniom zaszczepia w nich chęć poznania świata poprzez doświadczenie i eksperyment. W zamierzonym projekcie uczniowie posiądą umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych poprzez samodzielną pracę doświadczalną, kierowaną przez nauczyciela tak, by stali się sami dla siebie małymi odkrywcami praw przyrody. Zadania i cele projektu wychodzą zatem naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, w którym osoby potrafiące obserwować otoczenie i wyciągać wnioski jawią się jako wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.

 

Bezpośrednie cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zainteresowanie uczniów chemią jako nauką przyrodniczą i empiryczną. Uczniowie nabędą umiejętność wykonywania doświadczeń chemicznych, obserwowania i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów. Rozwiną w sobie pasję przyrodniczą, będą potrafili łączyć różne fakty z przedmiotów przyrodniczych tj. chemia, biologia, fizyka i geografia.

 

Pośrednie cele projektu

Celem projektu będzie tytułowy Jarmark Chemiczny, na którym uczniowie przedstawią całej społeczności szkolnej i zaproszonym gościom z innych szkół swoje umiejętności i odkrycia. Na jarmarku tym będzie można samodzielnie wykonać proste doświadczenia chemiczne pod okiem małych specjalistów. Impreza ta będzie zatem skierowana do całej społeczności szkolnej, środowiska lokalnego i innych zaproszonych gości z Bytomia. Projekt będzie propagował konieczność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych.

 

Bezpośredni beneficjenci projektu

Opis

Projekt dotyczyć będzie bezpośrednio 20 uczniów klas 7. Jeśli ilość chętnych uczniów będzie większa, zajęcia będą odbywały się częściej, z podziałem na grupy.

 

Liczba beneficejntów

20

Pośredni beneficjenci projektu

Opis

Pośrednimi beneficjentami projektu będą nauczyciele uczący w klasach siódmych, uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej jak i ich rodzice. Odbiorcami projektu będą również uczniowie innych szkół podstawowych i przedszkoli zaproszeni na podsumowanie projektu oraz ich rodzice i nauczyciele.

Liczba beneficjentów

500

Planowane rezultaty

Rezultatami projektu są umiejętności uczniów w zakresie wykonywania prostych doświadczeń laboratoryjnych, ich zdobyta wiedza z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych. Uczniowie rozwiną umiejętności laboratoryjne, poznają szkło i sprzęt laboratoryjny, będą potrafili się nim posługiwać. Rezultatem projektu będzie przede wszystkim rozwinięcie umiejętności obserwacji i samodzielnego wnioskowania. Z racji możliwego wyposażenia pracowni chemicznej zajęcia projektowe będą również kontynuowane w kolejnych latach dla klas siódmych i ósmych oraz klas szóstych szkoły podstawowej. Planowane jest wydawanie w następnych latach kolejnych edycji "Jarmarku chemicznego", by w dalszym ciągu rozwijać zainteresowania przyrodnicze wśród uczniów nawet tych najmłodszych, pochodzących ze szkół podstawowych i przedszkoli naszej dzielnicy i dzielnic sąsiadujących z Szombierkami. Do uczestniczenia wprojekcie w kolejnych latach będą zapraszani uczniowie sąsiednich szkół podstawowych.

Opis planowanych działań i harmonogram

 

Działanie Data rozpoczęcia Data zakończenia

Działania promocyjne 2017-09-01 2017-09-29

Zajęcia laboratoryjne - zajęcia projektowe 2017-10-02 2018-04-27

Przygotowania do Jarmarku Chemicznego 2018-05-07 2018-05-25

Dni Jarmarku Chemicznego 2018-06-04 2018-06-08

Działania promocyjne i komunikacja

Od początku września uczniowie klas siódmych będą zapraszani przez nauczyciela prowadzącego projekt do jego realizacji. Na terenie szkoły będą rozwieszone plakaty z zaproszeniem do udziału w kółku chemicznych, na którym będą realizowane zadania projektowe. Na stronie internetowej szkoły znajdą się pełne informacje o projekcie wraz z zaproszeniem do uczestniczenia w nim.