BEZPIECZNA SZKOŁA

 Szkoła 44 im UNICEF przystąpiła do udziału w konkursie "Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń".

Konkurs przeprowadzony jest w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od "1" do "10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.

Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji "chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. "Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do "paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub "eurosieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

10. Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

11. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2015, które w okresie od 28 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

adres strony konkursu: http://bezpieczna-szkola.comW listopadzie 2014r. w naszej szkole został ogłoszony konkurs literacki i plastyczny na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”. Prace plastyczne wykonywali uczniowie klas 1 i 2, prace literackie – klasy 3 i 4 w formie opowiadania, a klasy 5 i 6 pisały list oficjalny. Mógł być on skierowany do dyrektora szkoły, Rzecznika Praw Dziecka lub prezydenta miasta.

 Celem konkursu było propagowanie postaw tolerancji i więzi społecznych oraz uwrażliwienie dzieci na przejawy zachowań w różnych środowiskach. Konkurs miał również umożliwić promowanie młodych talentów, rozwijanie ich zdolności literackich i plastycznych.

 Jury złożone z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i polonistów  oceniało przede wszystkim zrealizowanie założonych celów, walory literackie prac, oryginalność ujęcia tematyki oraz poprawność stylistyczną i językową, a w przypadku prac plastycznych także estetykę wykonania . Ostatecznie nagrodzono 3 uczniów w kategorii plastycznej, 3 w kategorii literackiej – opowiadanie oraz 4 w kategorii list oficjalny.

Uczniowie podejmowali w swoich pracach wiele istotnych kwestii dotyczących tematu. Poruszali kwestie związane z dostosowaniem  otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zwrócili uwagę na niewłaściwe traktowanie dzieci w domach. Wskazywali również właściwe formy takich relacji. Zagłębiali się także w tematykę relacji między uczniami, a konkretnie problem niewłaściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych.

Wnioski:

  1. Problematyka konkursu nie sprawiła dzieciom problemu, gdyż na konkurs wpłynęła duża ilość prac ( 16 plastycznych, 19 opowiadań oraz 25 listów oficjalnych).
  2. Wytwory prac uczniów mogą być inspiracją dla wychowawców i pedagoga szkolnego.

10 najlepszych i nagrodzonych upominkami prac nt. "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)" zostało przesłanych do organizatora konkursu. Znalazły się również na stronie internetowej szkoły, by mogli się z nimi zapoznać wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Oto nasi laureaci:

W kategorii klas 1 – 2 (wykonanie pracy plastycznej):

I miejsce – Nancy Wackowska

II miejsce – Paulina Daszkiewicz

III miejsce – Magdalena Mrozek

W kategorii klas 3 – 4 (napisanie  opowiadania):

I miejsce – Daniel Byra

II miejsce – Konrad Ganiuszkin

III miejsce – Błażej Bester

W kategorii klas 5 – 6 (napisanie listu):

I miejsce – Barbara Jaworska

II miejsce – Jakub Krzysztof

III miejsce – Paweł Gomułka i Jakub Szmit