ZADANIA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych. Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez nauczanie, wychowanie oraz rozwój fizyczny. Szkoła pomaga w zdobyciu rzetelnej wiedzy, pozwalającej zrozumieć a nie tylko zapamiętać. Staramy się rozwijać zdolności uczniów. Propagujemy właściwe zasady rozwoju osobowego i życia społecznego.  Zapoznajemy uczniów z dziedzictwem kultury narodowej i europejskiej.

 

Zadania szczegółowe szkoły są określone w Statucie. Nauka trwa sześć lat. Po ukończeniu nauki uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia nauki w sześcioletniej szkole podstawowej, które upoważnia do rozpoczęcia nauki w gimnazjum.

 

Nauka w szkole obejmuje dwa etapy:

  - I etap klasy I – III – edukacja wczesnoszkolna

  - II etap klasy IV – VI