SYTUACJA PRAWNA

 

Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 p. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 1996r. Nr 67 poz. 329  z późn. zmianami  oraz przepisami wykonawczymi. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie obowiązkowe na etapie kształcenia podstawowego. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bytom. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.