REKRUTACJA

 

 

  


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 im. UNICEF

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. płac i intendenta.

 

Wymiar etatu: 1

 

 1. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

  1. rozliczanie i sporządzanie list  płac, zasiłków ZUS i innych świadczeń pieniężnych wynikających z zatrudnienia, zgodnie z przepisami prawa pracy, obowiązującymi regulaminami i instrukcjami,

  2. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego,

  3. prowadzenie spraw ubezpieczenia pracowników, współdziałanie z ZUS,

  4. sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji i sprawozdawczości  
   w zakresie rozliczania wynagrodzeń,

  5. sporządzanie dokumentów emerytalno-rentowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. obsługa programu płacowego oraz programu ZUS Płatnik

  7. prowadzenie gospodarki magazynowej –środki żywności

  8. sporządzanie rejestrów zamówień publicznych

  9. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych dotyczących zakupu środków żywności

  10. współdziałanie z innymi pracownikami jednostki w zakresie opisanym wyżej.

  11. inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora w toku bieżącej pracy.

 

 1. Niezbędne wymagania:

 1. wykształcenie minimum średnie,

2. biegła znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela,  kodeksu pracy, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy – ordynacja podatkowa oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

3. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

4. umiejętność redagowania pism i interpretacji przepisów,

5. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu pracy, umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres.

Dodatkowo:

1. preferowane doświadczenie w dziale płac oraz doświadczenie intendenta w jednostkach budżetowych.

  

III. Osoby zainteresowane  proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
a)    aktualny CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

b)    list motywacyjny, 
c)    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór na stronie Urzędu Miejskiego Bytom,
d)    kserokopie  dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność  z oryginałem),
e)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych – wzór na stronie Urzędu Miejskiego Bytom,
f)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie - wzór  na stronie Urzędu Miejskiego Bytom. 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). 
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej    moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2011 r.  Nr 142, poz. 1593  z późn.zm.). 


Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane, w zaklejonych kopertach (z podanym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego), opatrzone informacją:

Nabór na stanowisko: specjalista ds. płac – Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF w Bytomiu”

dostarczone osobiście do Działu Kadr – sekretariat szkoły lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 44 im. UNICEF, ul. Gen.Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom do dnia 29.01.2016. do godziny 12,00

 

Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2016. o godz. 12:00. 

O terminie przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.