MAJĄTEK SZKOŁY

 

Szkołę utrzymuje Gmina Bytom. Gospodarka finansowa jest prowadzona na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta.


aktualne podstawy prawne:

 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

   (Dz.U., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

   (tekst jednolity  Dz.U. nr 80 z 2010 poz. 526 z późniejszymi zmianami)

 

- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

   (tekst jedn. – Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

 

- ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

   (Dz. U. nr 14 z 2005r. poz. 114 z późn. zm.; ost. zm. Z 19 sierpnia 2011r. Dz.U. nr 240 z 2011r. poz. 1429)