DYREKCJA SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły - mgr Bronisława Miarczyńska

Wicedyrektor szkoły - mgr Karina Grabowska

 

Kierownik świetlicy - mgr Magdalena Nadopta


Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
- organizuje całość pracy dydaktycznej,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów - m.in. wydaje decyzje administracyjne